Általános szerződési feltételek - szallas.hu

Általános szerződési feltételek


PQRS Tanácsadó és Szolgáltató Kft

Általános Szerződési Feltételek


PQRS Tanácsadó és Szolgáltató Kft (székhely: 1048 Budapest, Intarzia u. 13.; cégjegyzékszám: 01-09-296796, adószám: 25928721-2-41, önálló cégjegyzésre jogosult tisztségviselő neve: Dr. Kovács Lóránt ügyvezető igazgató), mint Szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató – az alábbi, Magyarország törvényei és más jogszabályai által meghatározott feltételekkel nyújtja szolgáltatását:


A felek jogai és kötelezettségei


1. §

 1. A Megrendelő a Szolgáltatótól kapott rendszert használhatja.

 2. Szolgáltató alszolgáltató igénybevételére jogosult. Az igénybevett alszolgáltató tevékenységéért a Megrendelővel szemben a Szolgáltató felel.

 3. A Megrendelő köteles:

 • a vonatkozó jogszabályokat megtartani,

 • az rendszert rendeltetés céljára felhasználni,

 • az adataiban beállott változást a Szolgáltatóval írásban közölni,

 • a Szolgáltató által számlázott díjat esedékességkor megfizetni.

 1. A weboldal forráskódja a Szolgáltató tulajdona. A fejlesztés alkalmával végzett változtatás során módosult forráskód a Szolgáltató tulajdonában marad.

 2. A Szolgáltató szolgáltatása teljesítési helye kizárólag online felület.


A felek együttműködése


2. §

 1. A felek megállapodnak abban, hogy egymás irányában kizárólag írásban tesznek nyilatkozatot, kivételesen szóban történt egyeztetésük tartalmát 2 munkanapon belül írásban (beleértve: e-mail és fax) megerősítik.

 2. A felek kijelentik, hogy a másik fél által visszaigazolt e-mailes kommunikáció írásbelinek minősül.

 3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részéről több kapcsolattartó is megkeresheti.


Tartalomfeltöltés


3. §

 1. A Szolgáltató elsősorban a weboldal szerkezete elkészítésére és működőképessége biztosítására vállalkozik a weboldal elkészítése elvállalásakor. A weboldalak tartalmát a megrendelő biztosítja.

 2. A Szolgáltató a mindenkori Díjszabásban foglaltak szerint, külön megállapodás keretében vállalja a tartalomfeltöltést.

 3. A tartalomfeltöltést – megrendelés esetében – a Szolgáltató a weboldal készítéssel kapcsolatos teljesítési igazolás megérkezése után kezdi meg.


Nyelvhasználat


4. §

 1. Az idegennyelvű tartalmat a Megrendelő biztosítja.

Az idegennyelvű tartalom feltöltésére a tartalomfeltöltésre vonatkozó általános szabály vonatkozik.

 1. A Szolgáltató a Megrendelő által nem módosítható tartalmat nem módosítja, hanem FTP hozzáférést biztosít.

 2. A weboldal idegennyelvű változatának díját a mindenkori díjszabás tartalmazza.


Átadás-átvétel, többletfeladat


5. §

 1. Átadáskor a Megrendelő átvizsgálja az elkészült munkát, jegyzéket készít az észrevételeiről. A Megrendelő kötelessége egy héten belül az észrevételeit megküldeni a Szolgáltató részére.

 2. A Szolgáltató nem élesíti az oldalt addig, amíg a teljes vállalkozási díjat a Megrendelő nem teljesíti.

 3. Ha a szerződésben megjelölt böngészőben a megjelenítésnél a Megrendelő hibát észlel, de a Szolgáltató azonos operációs rendszer, azonos böngésző és (elsődlegesen) verziószám esetén nem, úgy főszabályként a Szolgáltató tulajdonában lévő számítógép megjelenítése az irányadó, de a Szolgáltató kötelessége törekedni arra, hogy a Megrendelő eszközein is megfelelően jelenjen meg a weboldal.


Karbantartás


6. §

 1. A Szolgáltató külön szerződéssel vállalja az általa elkészített honlap szerkezete karbantartását, valamint a rendszer felügyeletét, és működőképessége megőrzését.

 2. A webshop tartalma frissítése nem tartozik a tartalmi kötelezettség alá.

 3. A karbantartásos ügyfél kérése elsőbbséget élvez más ügyfél kérésével szemben.

 4. Rendszer (hardware) felügyelete alatt a kiszolgáló technika ellenőrzését kell érteni. A Szolgáltató a felmerülő probléma elhárítását az értesítést követő 2 órán belül köteles megkezdeni, és köteles 24 órán belül befejezni. Amennyiben ez a meghatározott időn belül nem lehetséges, akkor a megadott határidőn belül ezt jeleznie kell a Megrendelő felé.

 5. A Szolgáltató köteles a weboldal (szoftver) zavartalan működését biztosítani.

 6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer zavartalan működését fenntartja, valamint a rendszerrel kapcsolatos valamennyi probléma elhárítását és megoldását az értesítéstől számított 2 órán belül megkezdi, és a vállalt határidőn belül befejezni.

 7. A Szolgáltató 99,9% rendelkezésre állási időt vállal.

A fennmaradó 0,1% időkeret a rendszer felügyeletére fordítja. A rendelkezésre állás naptári – teljes – évre vonatkozik. A Szolgáltató az érdekkörén kívül eső, egyéb ok miatti szolgáltatás kimaradásért felelősséget nem vállal.

 1. A Szolgáltató a rendszerről, ami az adatbázist és a file-okat öleli fel, a karbantartási szerződésben meghatározott rendszerességgel biztonsági mentést készít.


Levelezés


7. §

 1. A levél küldését minden esetben az internet szolgáltató (ISP) biztosítja, a Szolgáltató kimenő levelezést nem biztosít, illetve csak kiegészítő jelleggel.

 2. Bejövő levelezésnél POP3 és IMAP szabványoknak megfelelő levelezést biztosít a Szolgáltató.

 3. A Szolgáltató a levelezéshez alapfokú spam és vírusszűrés szolgáltatást nyújt.

 4. A Szolgáltató a Megrendelő eszközén bekövetkezett károsodásért felelősséget nem vállal.


Ütemezés és határidők


8. §

 1. Ha a határidő hetekben vagy hónapokban van megszabva, akkor a határnapnak a hét 2. munkanapját kell tekinteni.

 2. Amennyiben a határidő lejárta pihenő- vagy ünnepnapra esik, úgy a határidő az azt követő 2. munkanap.

 3. A fizetési határidő a Szolgáltató banksszámláján történő jóváírásra vonatkozik.


Felelősség


9. §

 1. Amennyiben lehetőség van a honlapon online rendelésre, Megrendelőt terheli a törvényi kötelezettségek betartása, valamint a szállítás, számlázás és minden ezzel kapcsolatos feladat és kötelezettség.

 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által feltöltött tartalomra.

 3. Tilos a szolgáltatást vagy a terméket a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl. közszeméremsértés, rágalmazás stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. A Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben.

 4. Amennyiben a weboldal használati díjának megállapítása az online megrendelések függvénye, úgy a Megrendelő nem élhet annak a kifogásával, hogy a terméket megrendelték, de a teljesítésre mégsem került sor.

 5. Amennyiben lehetőség van a honlapon online rendelésre, a Megrendelő tartozik felelőséggel:

 • a csere, garancia és szavatossággal kapcsolatos jogszabályi követelmények betartásáért,

 • a honlapon elhelyezett információ valódiságáért,

 • a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért,

 • a rendszerben elhelyezett tartalom jogosultságáért, jogosultság hiánya miatti felelősségre vonás következményeiért.

 1. Az adatok biztonságos kezeléséért, illetve a szerver zavartalan működéséért a Szolgáltató általában elvárható felelősséggel tartozik.

 2. A Szolgáltató a feltöltött adatért nem tartozik felelőséggel, ha

 • harmadik fél olyan tartalmat tesz közzé a Megrendelő által biztosított rendszeren, ami törvénysértő,

 • a Megrendelő a rendszerben jó erkölcsbe ütköző tartalmat jelenít meg.

 1. A Szolgáltató a kapott anyag őrzéséért felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató felelősséggel nem tartozik, illetve nem őrzi meg az átadás-átvétel után Megrendelő által átadott anyagért, illetve anyagot.


Díjazás


10. §

 1. A díjazás a mindenkori Díjszabás alapján történik.

 2. A díjszabásban óra díj alapon elszámolt munkadíjnál minden megkezdett félóra fél órának számít.

 3. A végszámla összege a szerződéskötés és az átadás-átadás közben felmerülő többletkérés alapján eltérő lehet az árajánlatban szereplő összegtől. Az eltérésről Szolgáltató minden esetben értesíteni köteles a Megrendelőt, aki kifejezett írásbeli lemondó nyilatkozatával (beleértve: e-mail) elállhat a többletkérelemtől.

 4. A Szolgáltató jogosult a munka megkezdése előtt a teljes összeget kiszámlázni.

 5. A Szolgáltató a munka folyamán jogosult a naptári hónapoknak megfelelő arányosan köztes számlát kibocsátani.

 6. Amennyiben a Megrendelő a szükséges anyagot késve adja át, úgy a határiő a Megrendelő késedelmével meghosszabbodik.

 7. Amennyiben a Szolgáltató idegen helyen bekövetkezett hiba, változtatás miatt végzi a módosítást, úgy a Szolgáltató 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint / óra díjat jogosult kiszámlázni.

 8. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató előzetes véleményével ellentétes döntés alapján bekövetkezett hiba kijavítását kéri, úgy a Szolgáltató a hiba elhárításáért 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint /óra díjat jogosult kiszámlázni.

 9. A Szolgáltató a Díjszabásban foglaltak alapján jogosult kiszállási díjat megállapítani és kiszámlázni.


Kötbér


11. §

Kötbér fizetését Szolgáltató csak írásbeli szerződésben, külön kikötés mellett vállal a szerződéses feladat díjazásához igazodóan:

A kötbér maximális összege a szerződéses összköltség 20%-a, napi 0,1% mértékben. Szolgáltató csak és kizárólag akkor tartja magára nézve kötelezőnek, ha ezt a szerződésben kifejezetten kikötik és a Megrendelő projekt management díjat fizet.


Késedelmes teljesítés


12. §

 1. Késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult kiszámlázni.

 2. Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik, a Szolgáltató 8 nap után írásban felszólítja teljesítésre.

 3. Írásbeli formának minősül a visszaigazolt e-mail.

 4. Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a weblap elérését és működését korlátozni.

 5. Késedelmes teljesítés esetén a bármely fél jogosult minden naptári hónap elteltével a Díjszabásban meghatározott mértékű adminisztrációs díjat kiszámlázni.

 6. A késedelem a teljesítésre történő felhívás nélkül is beáll.


Adatvédelem (adatkezelés)


13. §

 1. A Szolgáltató törekszik a Megrendelő adatainak védelmére, azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. A Szolgáltató a biztonságos adattovábbítás végett https (ún. biztonsági) kapcsolatot ajánl a rendszer működtetéséhez.

 2. A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

 3. A Szolgáltatót és a Megrendelőt a szerződés keretében birtokába jutott adat vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. Harmadik személy számára csak és kizárólag a másik fél előzetes, írásban megtett engedélyével jogosult információ átadására, ez vonatkozik az információ saját célú felhasználásra is.

 4. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nevét, linkjét és weblapját valamennyi lapján, iratán és kiadványán referenciaként partnerei között szerepeltetni, erre a Megrendelő a Szolgáltatót a jelen szerződés keretei között kifejezetten fel is hatalmazza. A Szolgáltató ennek során kötelezi magát, hogy a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseit betartja.

 5. Szolgáltató a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.


Google


14. §

 1. A Szolgáltató külön szerződés alapján vállalja a weboldal Google-ben történő pozicionálását.

 2. Az optimalizálási szerződés időtartalma minimálisan 1 év.

 3. A Szolgáltató munkájáért járó sikerdíj mértékét a mindenkori Díjszabás tartalmazza.

 4. A fizetési kötelezettség az eredmény (minimum: 20. pozíció) elérését követően esedékes.

 5. A Megrendelő biztosítja a Szolgáltató részére a tárhelyhez és a weboldal forráskódjához, valamint az admin felülethez való hozzáférést.


Domain-, tárhelyszolgáltatás


15. §

 1. A Szolgáltató a rendszer biztonságos üzemeltetése végett a saját szerverein elhelyezett weboldalakért vállal felelősséget.

A tárhely díjait a mindenkori Díjszabás tartalmazza.

 1. A Szolgáltató a levelezés biztonságáért és az értesítő levelek megérkezéséért csak és kizárólag akkor vállal felelősséget, amennyiben a Szolgáltató által javasolt, a levelezéséhez szükséges e-mail fiókot, e-mail rendszert használja a Megrendelő.

A levelezés mindenkori díját az aktuális Díjszabás tartalmazza.

 1. A Szolgáltató a honlap megfelelő eléréséért akkor vállal felelősséget, amennyiben a honlaphoz tartozó domainnév névszervereit a Szolgáltató biztosítja, valamint a Szolgáltató által javasolt Regisztrátornál van elhelyezve a domainnév.

A domainnév elhelyezésének és regisztrálásának díjait a mindenkori Díjszabás tartalmazza.

 1. A Szolgáltató a tárhely szolgáltatási folyamatot és a domainnév-regisztrációt akkor indítja el, amikor a szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámláján teljesítve lett.

 2. Meghosszabbítás esetén a Szolgáltató előzetesen értesíti a Megrendelőt a fordulónapról (tehát amikor a tárhelyszolgáltatást és a domainnév fenntartását meg kell hosszabbítani) és ennek díjáról. Amennyiben a Megrendelő a határnapig nem fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára a meghatározott összegett, úgy a Szolgáltató nem köteles a továbbiakban is teljesíteni a szolgáltatást. Domainnév esetében az eredeti állapot visszaállításáért a Szolgáltató plusz díjat számíthat fel.

 3. A tárhely- és a dominnév-szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz.


Elállás, szerződésmódosítás


16. §

 1. A felek közös megegyezéssel, írásbeli alakban jogosultak a szerződést módosítani.

 2. Rendkívüli esetben

 • a Megrendelő köteles a Szolgáltató által addig elvégzett munkát, illetőleg az addig felmerült és nem teljesített követeléseit megfizetni,

 • a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére rendszere tartalmát átadni,

 • a felek ezt cégszerű aláírási alakban, tértivevényes levél útján kötelesek megtenni.

 1. Rendes felmondásnak van helye minden egyéb esetben, egy hónapos elállási idővel. Rendes felmondás esetében a felek gondoskodnak és rendelkeznek a folyamatban levő ügyeikről.


Vitarendezés


17. §

 1. A felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntését elsődlegesen békés úton rendezik.

 2. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság vagy hatóság eljárásának azzal, hogy jogvitájukban a magyar eljárási és anyagi jogot alkalmazzák.


Zárórendelkezés

18. §

A jelen szerződésben nem szabályozott valamennyi kérdésben a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadóak.


Érvényes: 2018. július 1-jétől visszavonásig.

PQRS Kft